Skip to main content

ตัวเครื่องที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้รายการอะไหล่ในส่วนนี้ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  2. คลิก Parts

  3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น บางชิ้นส่วนมีในบางรุ่นเท่านั้น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ (ตัวเครื่องช่องไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว)
Server components (2.5-inch drive bay chassis)

อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

  • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

  • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

  • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
ดรรชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง
1ฝาครอบด้านบน   
2โครงยึดผนังด้านหลัง   
3ชุดแหล่งจ่ายไฟ   
4ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
5ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง   
6ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (1U)   
7ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (2FH + 7 มม.)   
8แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
9ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
10ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
11โมดูล OCP   
12อะแดปเตอร์ PCIe   
13โมดูลพอร์ตอนุกรม   
14พัดลมระบบ
  • พัดลมมาตรฐาน

  • พัดลมประสิทธิภาพสูง

   
15ตัวครอบพัดลมระบบ   
16โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
17สวิตช์ป้องกันการบุกรุก   
18อะแดปเตอร์ CFF RAID/ตัวขยาย   
19สลักแร็คด้านขวาพร้อมโมดูล I/O ด้านหน้า   
20สลักแร็คด้านขวาแบบมาตรฐาน   
21สลักแร็คด้านซ้ายพร้อม VGA และพอร์ตวินิจฉัยภายนอก   
22สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ตวินิจฉัยภายนอก   
23สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ต VGA   
24สลักแร็คด้านซ้ายแบบมาตรฐาน   
25ตัวเครื่อง   
26หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก   
27โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัยในตัว   
28แผงการวินิจฉัยในตัว   
29โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงตัวดำเนินการด้านหน้า   
30ฝานิรภัย   
31ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว   
32ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (1 ช่อง, 4 ช่อง หรือ 8 ช่อง)   
33แบ็คเพลนของไดรฟ์กลาง/ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง   
34แบ็คเพลนตัวขยายด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 24 ช่อง   
35แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
36แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
37แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)   
38โมดูลหน่วยความจำ   
39โปรเซสเซอร์   
40ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพรูปตัว T   
41ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 2U   
42แผงครอบแผ่นกั้นลม GPU   
43แผ่นกั้นลมเสริม (สำหรับแผ่นกั้นลม GPU)   
44แผ่นกั้นลม GPU   
45แผงครอบแผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
46แผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
47ไดรฟ์แบ็คเพลน M.2   
48ไดรฟ์ M.2   
49คลิปยึด M.2   
50ตัวครอบไดรฟ์กลาง   
51ตัวครอบตัวยก 3/4 4LP   
52การ์ดตัวยก 3/4   
53ตัวครอบตัวยก 3   
54ตัวยก 1 หรือตัวครอบตัวยก 2   
55ตัวครอบตัวยก 1U   
56การ์ดตัวยก (LP)   
57การ์ดตัวยก 1 และ 2   
58การ์ดตัวยก 3   
59โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT   
60แผง I/O ระบบ   
61การ์ด MicroSD   
62แผงโปรเซสเซอร์   
63แผงครอบโปรเซสเซอร์   
64โครงยึดผนังสำหรับสาย 2U   
65อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ   
66การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลัง   
67การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า   
68การ์ดตัวยก 5   
69ตัวครอบอะแดปเตอร์ด้านหน้า