Skip to main content

ตัวเครื่องที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้รายการอะไหล่ในส่วนนี้ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
 1. ไปที่ Lenovo Data Center Support และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 2. คลิก Parts

 3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น บางชิ้นส่วนมีในบางรุ่นเท่านั้น
รูปที่ 1. ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ (ตัวเครื่องช่องไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว)
Server components (3.5-inch drive bay chassis)
อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:
 • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส่วน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว

 • บริการชิ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 • ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU): ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น

 • ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝานิรภัย) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

ตารางที่ 1. รายการอะไหล่
ดรรชนีรายละเอียดCRU ระดับ 1CRU ระดับ 2FRUชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง
1ฝาครอบด้านบน   
2โครงยึดผนังด้านหลัง   
3ชุดแหล่งจ่ายไฟ   
4ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง   
5ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง   
6ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง   
7ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (2FH + 7 มม.)   
8ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (1U)   
9แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
10ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
11ไดรฟ์ขนาด 7 มม.   
12โมดูล OCP   
13โมดูลพอร์ตอนุกรม   
14อะแดปเตอร์ PCIe   
15ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
16โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID   
17ตัวครอบพัดลมระบบ   
18พัดลมระบบ
 • พัดลมมาตรฐาน

 • พัดลมประสิทธิภาพสูง

   
19สวิตช์ป้องกันการบุกรุก   
20สลักแร็คด้านขวาพร้อมโมดูล I/O ด้านหน้า   
21สลักแร็คด้านขวาแบบมาตรฐาน   
22สลักแร็คด้านซ้ายพร้อม VGA และพอร์ตวินิจฉัยภายนอก   
23สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ตวินิจฉัยภายนอก   
24สลักแร็คด้านซ้ายพร้อมพอร์ต VGA   
25สลักแร็คด้านซ้ายแบบมาตรฐาน   
26หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก   
27ตัวเครื่อง   
28ฝานิรภัย   
29แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (4 ช่อง)   
30แผงครอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (1 ช่อง)   
31ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว   
32แบ็คเพลนของไดรฟ์กลาง/ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง   
33แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ช่อง   
34แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง:
 • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลนของไดรฟ์ 12 x AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว

 • แบ็คเพลนตัวขยายขนาด 3.5 นิ้ว 12 ช่อง

   
35แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง   
36แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ช่อง   
37แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)   
38โมดูลหน่วยความจำ   
39โปรเซสเซอร์   
40ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพรูปตัว T   
41ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 2U   
42ไดรฟ์แบ็คเพลน M.2   
43ไดรฟ์ M.2   
44คลิปยึด M.2   
45แผงครอบแผ่นกั้นลม GPU   
46แผ่นกั้นลมเสริม (สำหรับแผ่นกั้นลม GPU)   
47แผ่นกั้นลม GPU   
48แผงครอบแผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
49แผ่นกั้นลมมาตรฐาน   
50ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง   
51ตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง   
52โครงยึดผนังสำหรับสาย 2U   
53แผงครอบโปรเซสเซอร์   
54แผงโปรเซสเซอร์   
55การ์ด MicroSD   
56แผง I/O ระบบ   
57โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT   
58การ์ดตัวยก 3/4   
59ตัวครอบตัวยก 3/4 4LP   
60ตัวครอบตัวยก 3   
61ตัวยก 1 หรือตัวครอบตัวยก 2   
62ตัวครอบตัวยก 1U   
63การ์ดตัวยก 3   
64การ์ดตัวยก 1 และ 2   
65การ์ดตัวยก (LP)   
66อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ