Skip to main content

ติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง

เมทริกซ์โครงยึดผนังด้านหลัง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์โครงยึดผนังด้านหลังที่ต้องใช้
รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe 8 ช่องเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 3 ชุด:

A1B1C1รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัวเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 3 ชุด:

A1B1C2รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 2 ตัวเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 2 ชุด:

A1B1 
รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัวเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง 2 ชุด:

A1B2 
รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุดเซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลัง