Skip to main content

ถอดแผ่นกั้นอากาศ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผ่นกั้นลม หากคุณต้องการติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ภายในเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องถอดแผ่นกั้นลมออกจากเซิร์ฟเวอร์เสียก่อน

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน

  3. บันทึกและถอดสายเคเบิลใดก็ได้ ดู การเดินสายภายใน

  4. ถอดส่วนประกอบที่กีดขวางการดำเนินการ

  5. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นก่อนการติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบ

 2. (เฉพาะสำหรับแผ่นกั้นลม GPU เท่านั้น) ถอดแผงครอบแผ่นกั้นอากาศหรือตัวขยาย (หากมี)
 3. จับแผ่นกั้นลมและยกออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างระมัดระวัง
  รูปที่ 1. การถอดแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
  Removal of the standard air baffle

  รูปที่ 2. การถอดแผ่นกั้นลม GPU
  Removal of the GPU air baffle

  ข้อควรสนใจ
  เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งแผ่นกั้นอากาศก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ไม่มีแผ่นกั้นลมอาจทำให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์เสียหาย
 4. หากคุณใช้งานตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 1U และต้องเปลี่ยนเป็นตัวระบายความร้อนมาตรฐาน 2U หรือตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ให้ถอดแผงครอบออกจากแผ่นกั้นลมหลังจากถอดแผ่นกั้นลมแล้ว
  รูปที่ 3. การถอดแผงครอบออกจากแผ่นกั้นลมมาตรฐาน
  Removal of the standard air baffle