Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

ยิ่ง GPU ใช้พลังงานสูงต้องใช้ PSU ที่กำลังไฟสูงขึ้นด้วย ใช้ Lenovo Capacity Planner เพื่อคำนวณความจุพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Capacity Planner ได้ที่:เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • รองรับอะแดปเตอร์ GPU บนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นโดยมีข้อกำหนด โปรดดู กฎทางเทคนิค

 • อะแดปเตอร์ GPU อาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

 • ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ GPU และทำตามคำแนะนำดังกล่าวนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม GPU
 2. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ GPU โปรดดู กฎทางเทคนิค
 3. (ขั้นตอนเสริม) หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU 150W ความกว้างปกติ (FHFL) ในช่องเสียบ PCIe 1, 4 หรือ 7 แต่ช่องเสียบที่อยู่ติดกัน (ช่องเสียบ 2, 5 หรือ 8 ตามลําดับ) ว่างหรือติดตั้งด้วยอะแดปเตอร์แบบความยาวครึ่งหนึ่ง ให้ติดตั้งแผ่นกั้นลมเสริมบนแผ่นกั้นลมของ GPU
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลม GPU เสริม

 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ลงในตัวครอบตัวยก
  1. เปิดสลักสีน้ำเงินบนตัวครอบตัวยก

  2. จัดแนวอะแดปเตอร์ GPU ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก แล้วค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ GPU เป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี

  3. ปิดสลักสีน้ำเงิน

  รูปที่ 2. การติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ลงในตัวครอบตัวยก
  Removing the GPU adapter

 5. (ไม่บังคับ) เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อไฟฟ้าบนอะแดปเตอร์ GPU โปรดดู GPU
  หมายเหตุ
  หาก TDP ของอะแดปเตอร์ GPU เท่ากับหรือต่ำกว่า 75 วัตต์ อะแดปเตอร์จะสามารถจ่ายไฟได้โดยตรงจากช่องเสียบตัวยก จำเป็นต้องใช้สายไฟเสริมในการจ่ายไฟอะแดปเตอร์ GPU ที่มี TDP สูงกว่า 75 วัตต์
 6. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกกับระบบ
  หมายเหตุ
  หากมีการติดตั้ง GPU แบบเต็มขนาดในตัวครอบตัวยก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าปลายอีกด้านของส่วนประกอบยึดกับแผ่นกั้นลม GPU แน่นดีแล้ว
  1. จัดแนวช่องเสียบและวางส่วนประกอบตัวยกลงเล็กน้อย

  2. เปิดสลักสีน้ำเงินบนแผ่นกั้นลม GPU และยึดปลายอะแดปเตอร์ GPU ให้เข้าที่ จากนั้น ให้ปิดสลักสีน้ำเงิน

  3. ขันสกรูของตัวครอบตัวยก

  รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

 7. หากไม่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ในช่องเสียบบางช่อง ให้ติดตั้งแผงครอบตามภาพ
  รูปที่ 4. การติดตั้งแผงครอบ GPU