Skip to main content

ติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

เกี่ยวกับงานนี้

 • เซิร์ฟเวอร์จะจัดส่งมาพร้อมแหล่งจ่ายไฟหนึ่งตัวตามค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้ แหล่งจ่ายไฟจะเป็นแบบที่ไม่ใช่แบบ Hot Swap และคุณต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะถอดแหล่งจ่ายไฟ เพื่อสนับสนุนโหมดสำรองและ Hot-swap คุณต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap เพิ่มอีกหนึ่งตัว

 • เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับการตั้งค่าโหมดการสำรองด้วยตนเอง BMC ของเซิร์ฟเวอร์สามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติตามจำนวนชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง

  • เมื่อติดตั้งชุดแหลงจ่ายไฟเพียง 1 ชุด โหมดการสำรองจะถูกตั้งค่าเป็น โหมดไม่มีการสำรอง

  • เมื่อติดตั้งชุดแหลงจ่ายไฟ 2 ชุด โหมดการสำรองจะถูกตั้งค่าเป็น สำรอง (N+N) หากชุดแหล่งจ่ายไฟชุดใดชุดหนึ่งล้มเหลวหรือถูกถอดออก BMC จะรายงานเหตุการณ์และตั้งค่าโหมดการสำรองเป็น โหมดไม่มีการสำรอง โดยอัตโนมัติ

 • หากคุณกำลังเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่มีอยู่ด้วยแหล่งจ่ายไฟใหม่:
  • ใช้ Lenovo Capacity Planner เพื่อคำนวณความจุพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการ สำหรับรายละเอียด ดู:

   เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณพยายามติดตั้งได้รับการรองรับ สำหรับรายละเอียด ดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven
  • ติดป้ายที่มาพร้อมกับตัวเลือกนี้ลงบนป้ายที่มีอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟ

   รูปที่ 1. ตัวอย่างป้าย
   Example power supply unit label on the top cover

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. นำชิ้นส่วนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. หากมีแผงครอบแหล่งจ่ายไฟติดตั้งอยู่ ให้ถอดออก
  รูปที่ 2. การถอดแผงครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
  Hot-swap power supply filler removal

 3. เลื่อนแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ใหม่ลงในช่องใส่จนกว่าจะยึดเข้าที่
  รูปที่ 3. การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
  Hot-swap power supply installation

 4. เชื่อมต่อสายไฟ
  • สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ 240 V DC:

   1. ปิดเซิร์ฟเวอร์

   2. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟบนชุดแหล่งจ่ายไฟ

   3. เชื่อมต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม

  • สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ AC:

   1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟบนชุดแหล่งจ่ายไฟ

   2. เชื่อมต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม

  • สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ –48V dc:

   1. ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อคลายสกรูยึด 3 ตัวบนขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ

   2. ตรวจสอบป้ายประเภทบนบล็อกแหล่งจ่ายไฟและสายไฟแต่ละสาย
    TypePSU terminal block Power cord
    Input-Vin
    Ground

    GND
    Output

    RTN
   3. หันด้านร่องของหมุดสายไฟแต่ละอันขึ้น จากนั้นเสียบหมุดลงในรูที่สอดคล้องกันบนบล็อกจ่ายไฟ ใช้ตารางด้านบนเป็นแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบหมุดลงในช่องเสียบที่ถูกต้อง

   4. ขันสกรูยึดบนบล็อกจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและหมุดสายไฟยึดแน่นดีแล้ว และไม่มีชิ้นส่วนโลหะเปลือย

   5. เชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายสายเสียบกับเต้ารับที่ถูกต้อง