Skip to main content

ถอดแบตเตอรี่ระบบ (CR2032)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบตเตอรี่ของระบบ

S004
Attention
ข้อควรระวัง

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเธียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

ห้าม:
 • โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
 • โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
 • ซ่อมหรือแยกชิ้นส่วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ เมื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบ:
 • Lenovo ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณ แบตเตอรี่ของระบบแบบลิเธียมจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ของระบบ คุณต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมตัวเดิมกับแบตเตอรี่โลหะหนักหรือแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก โปรดคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ แบตเตอรี่และตัวสะสมไฟฟ้าที่มีโลหะหนักต้องมีการกำจัดโดยแยกออกจากของเสียชุมชนปกติ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจะรับคืนชิ้นส่วนเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 • หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง แล้วรีเซ็ตวันที่และเวลาของระบบ

ก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ของระบบ:
 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองชุด ซึ่งอยู่ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

 3. บันทึกตำแหน่งของสายที่ด้านหน้าของอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในตัวครอบส่วนขยาย I/O ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงถอดสายออก

 4. ถอดสายพอร์ตการจัดการออกจากพอร์ตการจัดการในตัวครอบส่วนขยาย I/O หากจำเป็น

 5. คลายสกรูยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง P2 คลายสกรู

 6. ดึงเซิร์ฟเวอร์ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่

 7. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน

 8. ถอดตัวครอบไดรฟ์ ดู ถอดตัวครอบไดรฟ์

ในการถอดแบตเตอรี่ของระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:

 1. ค้นหาแบตเตอรี่ของระบบ โปรดดู ส่วนประกอบของแผงระบบ
 2. ค่อยๆ ดันด้านบนของแบตเตอรี่ออกจากคลิปตัวยึดแบตเตอรี่เพื่อปลดแบตเตอรี่
 3. ใช้นิ้วยกแบตเตอรี่ออกจากตัวยึด
  ข้อควรสนใจ
  • การถอดแบตเตอรี่ของระบบอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ช่องบนแผงระบบชำรุดเสียหาย ช่องที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ

  • อย่าฝืนเอียงหรือดันแบตเตอรี่ของระบบจนมากเกินไป

  รูปที่ 1. การถอดแบตเตอรี่ระบบ
  System battery removal
หลังถอดแบตเตอรี่ของระบบ:
 1. ติดตั้งแบตเตอรี่ของระบบใหม่ ดู ติดตั้งแบตเตอรี่ระบบ (CR2032)

 2. กำจัดแบตเตอรี่ของระบบตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น