Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ขั้วต่อพัดลมระบบ 62 บล็อกสวิตช์ 1
3 ขั้วต่อพัดลมระบบ 54 ขั้วต่อไฟฟ้า 1
5 ขั้วต่อการจัดการ XClarity Controller6 ขั้วต่อพัดลมระบบ 4
7 ขั้วต่อ VGA บนแผงด้านหน้า8 ขั้วต่ออนุกรม
9 ขั้วต่อพัดลมระบบ 310 แบตเตอรี่ 3V (CR2032)
11 ขั้วต่อ USB บนแผงด้านหน้า12 ขั้วต่อพัดลมระบบ 2
13 ขั้วต่อพัดลมระบบ 114 ส่วนหัวของ TPM
15 ขั้วต่อการจัดการที่จัดเก็บ16 ขั้วต่อแบ็คเพลน M.2
17 บล็อกสวิตช์ PCH/ME18 บล็อกสวิตช์ 3
19 ขั้วต่อ PCIe 13 (PCIe x4)20 ขั้วต่อ SATA
21 บล็อกสวิตช์ FPGA22 บล็อกสวิตช์ 2
23 ขั้วต่อ PCIe 1 (CPU1)24 ขั้วต่อ PCIe 2 (CPU1)
25 ขั้วต่อ PCIe 3 (CPU1)26 ขั้วต่อ PCIe 4 (CPU1)
27 ขั้วต่อ PCIe 5 (CPU1)28 ขั้วต่อ PCIe 6 (CPU1)
29 ขั้วต่อ PCIe 7 (CPU2)30 ขั้วต่อ PCIe 8 (CPU2)
31 ขั้วต่อ PCIe 9 (CPU2)32 ขั้วต่อ PCIe 10 (CPU2)
33 ขั้วต่อ PCIe 11 (CPU2)34 ขั้วต่อ PCIe 12 (CPU2)
35 ขั้วต่อไฟฟ้าของตัวครอบ I/O 236 ขั้วต่อไฟฟ้าของตัวครอบ I/O 1
37 ขั้วต่อไฟฟ้า 538 ขั้วต่อไฟฟ้า 2
39 ขั้วต่อแผงตัวดำเนินการ40 ขั้วต่อไฟฟ้า 3
41 ขั้วต่อไฟฟ้า 4 
แผงระบบจะยึดโดยแท่งแผ่นกั้นลมสองชุด แท่งนำอะแดปเตอร์ M.2 สองชุด และสกรู 10 ตัว ดูภาพต่อไปนี้สำหรับตำแหน่ง
รูปที่ 2. ตำแหน่งของสกรูบนแผงระบบ
System board screw locations

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบของแผงระบบ
1 แท่งแผ่นกั้นอากาศ
2 แท่งนำอะแดปเตอร์ M.2