Skip to main content

ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

รูปที่ 1. ไฟ LED ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
Rear view LEDs of the server
ตารางที่ 1. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ไฟ LED แสดงการจ่ายพลังงาน2 ไฟ LED แสดงเอาต์พุตการจ่ายพลังงาน
3 ไฟ LED ข้อผิดพลาดแหล่งจ่ายไฟ 

1 ไฟ LED จ่ายไฟขาเข้า 2 ไฟ LED จ่ายไฟขาออก 3 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของแหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap แต่ละชุดมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวง

LEDรายละเอียด
1 ไฟ LED แสดงการจ่ายพลังงาน
  • สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟ ac

  • ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกตัดออกจากแหล่งพลังงาน AC หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน

2 ไฟ LED แสดงเอาต์พุตการจ่ายพลังงาน
  • สีเขียว: เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่และแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ

  • ดับ: เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือแหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ หากเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ แต่ไฟ LED จ่ายไฟขาออกดับ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ

3 ไฟ LED ข้อผิดพลาดแหล่งจ่ายไฟ
  • เหลือง: แหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว ในการแก้ไขปัญหา ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟใหม่

  • ดับ: แหล่งจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ