Skip to main content

การตั้งค่าจัมเปอร์

การตั้งค่าจัมเปอร์สำหรับส่วนประกอบ Product_name มีรายการดังนี้

สำคัญ
  • ก่อนทำการย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน อย่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ หรือพยายามซ่อมก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้:
  • บล็อคสวิตช์แผงระบบหรือบล็อคจัมเปอร์ที่ไม่ปรากฏในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้

อะแดปเตอร์ GPU

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการตั้งค่าจัมเปอร์ที่จำเป็นสำหรับอะแดปเตอร์ GPU

ตารางที่ 1. การตั้งค่าจัมเปอร์สำหรับอะแดปเตอร์ PCIe
 หมายเลขจัมเปอร์ฟังก์ชันของจัมเปอร์การตั้งค่าที่จำเป็น

ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1

(ขวา)

J11สถานะการกลับการ์ดกลับอยู่

ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2

GPU 2

(กลาง)

J11สถานะการกลับการ์ดกลับอยู่

ตัวครอบส่วนขยาย I/O

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการตั้งค่าจัมเปอร์ที่จำเป็นสำหรับการ์ดตัวครอบส่วนขยาย I/O

ตารางที่ 2. การตั้งค่าจัมเปอร์ตัวครอบส่วนขยาย I/O
หมายเลขจัมเปอร์หมายเลขจัมเปอร์ฟังก์ชันของจัมเปอร์การตั้งค่าที่จำเป็น

ตัวครอบส่วนขยาย I/O

(ขวา)

J11สถานะการกลับการ์ดค่าเริ่มต้น