Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

ส่วนประกอบต่อไปนี้จะมีให้ใช้งานที่บริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ อะแดปเตอร์ PCIe, ตัวครอบส่วนขยาย PCIe และขั้วต่อ KVM (จอภาพและพอร์ต USB 2 พอร์ต)

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
Front view of server models with eight 2.5-inch drive bays
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 แถบดึงด้านซ้าย2 พอร์ตการจัดการ
3 ตัวครอบส่วนขยาย I/O4 แผงตัวดำเนินการ
5 ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 26 ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1
7 พอร์ต USB 2.08 พอร์ต USB 3.0
9 พอร์ตวิดีโอ10 แถบดึงด้านขวา
รูปที่ 2. การระบุหมายเลขของช่องเสียบ PCIe บนเซิร์ฟเวอร์ (ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 3 ช่องเสียบ)
Front view of server models with eight 2.5-inch drive bays
รูปที่ 3. การระบุหมายเลขของช่องเสียบ PCIe บนเซิร์ฟเวอร์ (ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 4 ช่องเสียบ)
Front view of the server with PCIe slots numbered

1 แถบดึงด้านซ้าย

คุณสามารถใช้แถบดึงด้านซ้ายเพื่อติดข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

2 พอร์ตการจัดการ

คุณสามารถเข้าถึง XCC ได้โดยตรงผ่านทางพอร์ตการจัดการ โดยการเชื่อมต่อแล็บท็อปของคุณกับพอร์ตการจัดการโดยใช้สายอีเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณแก้ไขการตั้งค่า IP บนแล็บท็อปของคุณเพื่อให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับการตั้งค่าเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์แล้ว
สำคัญ
การเข้าถึง XCC บน Product_name ทั้งจากภายในและระยะไกลจะรองรับผ่านทางพอร์ตการจัดการเท่านั้น

3 ตัวครอบส่วนขยาย I/O

ตัวครอบส่วนขยาย I/O ประกอบด้วย:
 • ช่องเสียบ PCIe 3.0 x16 แบบสูงเต็มที่ ขนาดเล็ก สองช่อง

 • ช่องเสียบ PCIe 3.0 x4 แบบสูงเต็มที่ ขนาดเล็ก หนึ่งช่อง

4 แผงตัวดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผงดำเนินการ โปรดดู แผงตัวดำเนินการ

5 ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2

มีตัวครอบส่วนขยาย PCIe สองประเภท:
 • ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 3 ช่องเสียบ ซึ่งประกอบด้วย:

  • ช่องเสียบ PCIe 3.0 x16 แบบสูงเต็มที่ ขนาดใหญ่ สามช่อง

   หมายเหตุ
   ใช้ได้เฉพาะช่องเสียบด้านบนและด้านล่างเท่านั้น ช่องเสียบตรงกลางไม่มีการเชื่อมต่อ PCIe
 • ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 4 ช่องเสียบ ซึ่งประกอบด้วย:

  • ช่องเสียบ PCIe 3.0 x16 แบบสูงเต็มที่ ขนาดเล็ก สี่ช่อง

   หมายเหตุ
   เฉพาะ GPU full-height, half-length ที่มีความกว้างเดี่ยวเท่านั้นที่รองรับในตัวครอบส่วนขยาย PCIe 4 ช่องเสียบ
สำคัญ

ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2 และตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1 ต้องใช้ตัวครอบส่วนขยายประเภทเดียวกัน

ดูลำดับของช่องเสียบ PCIe ในตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2 ได้ที่ รูปที่ 2 และ รูปที่ 3

6 ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1

มีตัวครอบส่วนขยาย PCIe สองประเภท:
 • ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 3 ช่องเสียบ ซึ่งประกอบด้วย:

  • ช่องเสียบ PCIe 3.0 x16 แบบสูงเต็มที่ ขนาดใหญ่ สามช่อง

   หมายเหตุ
   ใช้ได้เฉพาะช่องเสียบด้านบนและด้านล่างเท่านั้น ช่องเสียบตรงกลางไม่มีการเชื่อมต่อ PCIe
  • 7 พอร์ต USB 3.0

  • 8 พอร์ต USB 2.0

  • 9 พอร์ตวิดีโอ

 • ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 4 ช่องเสียบ ซึ่งประกอบด้วย:

  • ช่องเสียบ PCIe 3.0 x16 แบบสูงเต็มที่ ขนาดเล็ก สี่ช่อง

   หมายเหตุ
   เฉพาะ GPU full-height, half-length ที่มีความกว้างเดี่ยวเท่านั้นที่รองรับในตัวครอบส่วนขยาย PCIe 4 ช่องเสียบ
  • 7 พอร์ต USB 3.0

  • 8 พอร์ต USB 2.0

  • 9 พอร์ตวิดีโอ

สำคัญ

ตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2 และตัวครอบส่วนขยาย PCIe 1 ต้องใช้ตัวครอบส่วนขยายประเภทเดียวกัน

ดูลำดับของช่องเสียบ PCIe ในตัวครอบส่วนขยาย PCIe 2 ได้ที่ รูปที่ 2 และ รูปที่ 3

10 แถบดึงด้านขวา

ป้ายเครือข่าย XCC ติดอยู่ที่ด้านขวาของแถบดึงด้านขวา