Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

คุณสามารถเข้าถึงขั้วต่อและส่วนประกอบต่างๆ ได้ผ่านบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. มุมมองด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
Rear view of server
ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 น็อตยึดตัวครอบไดรฟ์2 ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Hot-swap
3 แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap4 พอร์ตอนุกรม
รูปที่ 2. การระบุหมายเลขของฮาร์ดไดรฟ์และแหล่งจ่ายไฟ
Rear view of server

1 น็อตยึดตัวครอบไดรฟ์

ใช้น็อตยึดเหล่านี้เพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์เข้ากับตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์

2 ฮาร์ดไดรฟ์แบบ Hot-swap

คุณสามารถติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์แบบ Hot-swap ได้สูงสุดแปดตัว ช่องใส่ฮาร์ดไดรฟ์มีหมายเลขกำกับตั้งแต่ 0 เพื่อ 7 (และมีป้าย) ดู รูปที่ 2

3 แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

คุณต้องติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap สองชุด แหล่งจ่ายไฟกำกับด้วยหมายเลข 1 และ 2 โปรดดู รูปที่ 2

4 พอร์ตอนุกรม

ใช้พอร์ตอนุกรมเพื่อเชื่อมต่อส่วนติดต่ออนุกรมของระบบโฮสต์ด้านหน้า