Skip to main content

บล็อกสวิตช์

บล็อกสวิตช์อยู่บนแผงระบบ

หมายเหตุ
  • หากมีสติกเกอร์ใสติดอยู่ด้านบนบล็อคสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้

  • บล็อคสวิตช์แผงระบบหรือบล็อคจัมเปอร์ที่ไม่ปรากฏในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว้

SW1 (บล็อกสวิตช์ PCH/ME)

บล็อกสวิตช์ PCH/ME อยู่ใกล้กับขั้วต่อแบ็คเพลน M2 SATA/PCIe บนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ สำหรับตำแหน่งที่แท้จริงของบล็อกสวิตช์
Graphic depicting switch block layout

ตารางที่ 1 อธิบายถึงฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์

ตารางที่ 1. คำอธิบายเกี่ยวกับบล็อกสวิตช์ PCH/ME
หมายเลขตำแหน่งสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นฟังก์ชันรายละเอียด

1

ดับ

ล้าง CMOS

สลับเป็น เปิด เพื่อล้างรีจิสทรี Real Time Clock (RTC)

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์

SW6 (บล็อกสวิตช์ระบบ 1)

บล็อกสวิตช์ระบบ 1 อยู่ใกล้กับขั้วต่อแผงตัวดำเนินการบนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ สำหรับตำแหน่งที่แท้จริงของบล็อกสวิตช์
Graphic depicting switch block layout

ตารางที่ 2 อธิบายถึงฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์

ตารางที่ 2. คำอธิบายเกี่ยวกับบล็อกสวิตช์ 1 ของแผงระบบ
หมายเลขตำแหน่งสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นฟังก์ชันรายละเอียด

2

ดับ

บังคับการอัปเดต XCC

สลับเป็น เปิด เพื่อบังคับให้ Lenovo Xclarity Controller อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์

SW7 (บล็อกสวิตช์ระบบ 2)

บล็อกสวิตช์ระบบ 2 อยู่ใกล้กับขั้วต่อไฟฟ้า 1 บนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ สำหรับตำแหน่งที่แท้จริงของบล็อกสวิตช์
Graphic depicting switch block layout

ตารางที่ 3 อธิบายถึงฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์

ตารางที่ 3. คำอธิบายเกี่ยวกับบล็อกสวิตช์ 2 ของแผงระบบ.
หมายเลขตำแหน่งสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นฟังก์ชันรายละเอียด

2

ดับ

แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

สลับไปเป็น เปิด เพื่อแทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่อง

4

ดับ

บังคับรีเซ็ต XCC

สลับเป็น เปิด เพื่อรีเซ็ต Lenovo XClarity Controller

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์

SW11 (บล็อกสวิตช์ FPGA)

บล็อกสวิตช์ FPGA อยู่ถัดจากบล็อกสวิตช์ระบบ 2 บนแผงระบบ ดู ส่วนประกอบของแผงระบบ สำหรับตำแหน่งที่แท้จริงของบล็อกสวิตช์
Graphic depicting switch block layout

ตารางที่ 4 อธิบายถึงฟังก์ชันของบล็อกสวิตช์

ตารางที่ 4. คำอธิบายเกี่ยวกับบล็อกสวิตช์ FPGA.
หมายเลขตำแหน่งสวิตช์ตำแหน่งเริ่มต้นฟังก์ชันรายละเอียด

1

ดับ

สถานะตามจริงของ TPM

สลับเป็น เปิด เพื่อยืนยันสถานะทางกายภาพ

สำคัญ
  1. ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ตรวจสอบข้อมูลใน เพจข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย, คู่มือการติดตั้ง, การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต และ ปิดเซิร์ฟเวอร์