Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ LOM

ใช้ขั้นตอนนี้ในการถอด อะแดปเตอร์ LOM

ก่อนถอด อะแดปเตอร์ LOM ออก:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

ในการถอด อะแดปเตอร์ LOM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลายน็อตยึด
 2. เปิดสลักยึด
 3. ถอดสกรูที่ยึด อะแดปเตอร์ LOM ออก
  รูปที่ 1. การถอด อะแดปเตอร์ LOM


 4. ค่อยๆ จับอะแดปเตอร์แล้วดึงออกจากขั้วต่อ
 5. ปิดสลักยึด
หลังจากถอดอะแดปเตอร์ LOM:
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลอะแดปเตอร์ ให้แยกอะแดปเตอร์ออกจากโครงยึดโดยถอดสกรูออก แล้วรีไซเคิลส่วนประกอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับท้องถิ่น

  รูปที่ 2. การแยกชิ้นส่วนอะแดปเตอร์ LOM