Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ก่อนคุณถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM:

 1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

 5. ถอดสาย USB 3.0 ของ ชุดถาดของแผงตัวดำเนินการ และถอดออกจากแผงระบบในแนวตั้ง
  รูปที่ 1. การถอดขั้วต่อ USB 3.0 ในแนวตั้ง

ในการถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หาตำแหน่งขั้วต่อ TCM/TPM บนแผงระบบ (โปรดดู ขั้วต่อของแผงระบบ)
 2. กดสลักปลดล็อคค้างไว้ แล้วยกอะแดปเตอร์ TCM/TPM ขึ้นตรงๆ
  หมายเหตุ
  • จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ TCM/TPM อย่างระมัดระวัง

  • อะแดปเตอร์ TCM/TPM ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย

  รูปที่ 2. การถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM
  TCM/TPM adapter removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง