Skip to main content

ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำหรือแผ่นกั้นลมของระบบ

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อน หรือแผงกั้นลมของระบบ

จำเป็นต้องถอดรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ออกก่อนติดตั้งส่วนประกอบเสริมบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า