Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ

ในการถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ยกและหมุนสลักปลดล็อคของตัวครอบพัดลมเพื่อปลดส่วนประกอบตัวครอบพัดลมออกจากเซิร์ฟเวอร์
    รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม


  2. ยกส่วนประกอบตัวครอบพัดลมออกจากเซิร์ฟเวอร์