Skip to main content

ถอดฝาครอบด้านบน

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดฝาครอบด้านบน

S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ในการถอดฝาครอบด้านบน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ปลดสลักปลดล็อคด้วยไขควงปากแบน
  รูปที่ 1. ล็อคบนสลักยึดฝาครอบด้านบน

  ตารางที่ 1. ทิศทางการล็อค/ปลดล็อคสลักยึดฝาครอบด้านบน
  1 ปลดล็อค2 ล็อค
 2. กดแท็บสีฟ้าบนสลักปลดล็อคฝาครอบค้างไว้ จากนั้นหมุนปลายของสลักขึ้น
 3. ดันสลักไปด้านหน้าเพื่อเลื่อนฝาครอบด้านบนออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 2. การถอดฝาครอบด้านบน


 4. ยกฝาครอบ ถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์ แล้ววางไว้ข้างๆ