Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดฝานิรภัย

ก่อนจะทำการถอดฝานิรภัย:
  1. อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (โปรดดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

  2. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้เลื่อนเล็กน้อยหรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ในการถอดฝานิรภัย ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เสียบกุญแจที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งเปิด
    รูปที่ 1. การปลดล็อคฝานิรภัย

  2. กดสลักปลดล็อคแล้วหมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
    รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย