Skip to main content

ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำหรือแผ่นกั้นลมของระบบ

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อน หรือแผงกั้นลมของระบบ

จำเป็นต้องติดตั้งรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ก่อนติดตั้งส่วนประกอบเสริมบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า