Skip to main content

ติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ใช้ขั้นตอนนี้ในการติดตั้ง ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ในการติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากมีการติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าและแผ่นกั้นลมของระบบ ให้ถอดออก (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบและแผงจ่ายไฟฟ้า)
 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลมของถาดขยายบนแผงระบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งชิ้นส่วนดังกล่าวอย่างถูกต้องก่อนติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมของถาดขยาย

  ข้อควรสนใจ
  ต้องมีการใช้งานแผ่นกั้นลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและสร้างระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับการกำหนดค่าระบบอย่างเหมาะสมก่อนเปิดทำงาน
 3. ค่อยๆ เลื่อนแหล่งจ่ายไฟ 2 ออกจากช่องใส่แหล่งจ่ายไฟ (โปรดดู )
 4. จับที่จุดสัมผัสสีฟ้าบริเวณที่จับของถาดขยาย แล้วยกขึ้น จากนั้นวางถาดเป็นแนวตั้งลงในเซิร์ฟเวอร์ โดยจัดเรียงตำแหน่งหัวตะปูให้ตรงตามช่องเสียบทั้งสองด้าน
 5. หมุนที่จับลงจนอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ซึ่งจะเชื่อมต่อและยึดถาดขยายกับแผงระบบ
  รูปที่ 2. การติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ


 6. เลื่อนแหล่งจ่ายไฟ 2 กลับเข้าไปในตัวเครื่อง
 7. ติดตั้ง DIMM (โปรดดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ), PHM (โปรดดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน) และแผ่นกั้นลมถาดขยายในถาดขยาย
  รูปที่ 3. แผ่นกั้นลมของระบบถาดขยาย การติดตั้ง


  ข้อควรสนใจ
  1. เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด โปรดตรวจสอบว่ามีการติดตั้งทั้ง PHM และ DIMM ที่เกี่ยวข้องลงใน ถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  2. ต้องมีการใช้งานแผ่นกั้นลม เพื่อให้อากาศหมุนเวียนและสร้างระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม ต้องแน่ใจว่าติดตั้งแผ่นกั้นลมสำหรับการกำหนดค่าระบบอย่างเหมาะสมก่อนเปิดทำงาน