Skip to main content

การเชื่อมต่อสายกับถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อสายกับถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

เมื่อวางแผนที่จะเดินสายที่เกี่ยวข้องกับถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ ให้ทำตามขั้นตอนตามลำดับต่อไปนี้
 1. ต่อสายต่อไปนี้:
  • ต่อสายทั้งหมดในแผนเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ที่สอดคล้องกัน
  • ต่อสาย SAS/SATA ทั้งหมดเข้ากับอะแดปเตอร์หรือขั้วต่อ SAS/SATA ออนบอร์ด
  • หากมี ให้ต่อสาย PCIe สองเส้นเข้ากับขั้วต่อบนแผงระบบ
 2. ติดตั้งแผ่นกั้นลมของถาดขยาย
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมของถาดขยาย

 3. จัดแนวถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำให้ตรงกับช่องนำร่องทั้งสองคู่ที่ด้านข้าง และวางลงในตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การติดตั้งถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

 4. เดินสาย PCIe สองเส้นผ่านช่องร้อยสายด้านข้าง และเชื่อมต่อกับถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  รูปที่ 3. การเชื่อมต่อสายทั้งหมดเข้ากับถาดขยาย

 5. ยึดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  รูปที่ 4. การยึดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ


  • หมุนที่จับลงจนอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง ซึ่งจะเชื่อมต่อและยึดถาดขยายกับแผงระบบ
  • ดึงแถบยึดกลับเพื่อยึดที่จับ