Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ

ขั้นตอน

  1. ค่อยๆ หมุนสลักปลดล็อคออกเพื่อปลดล็อคที่จับไดรฟ์
    รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

  2. จับและดึงที่จับขึ้นเพื่อถอดไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

  1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ (โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว)
  2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง