Skip to main content

ถอดส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด ส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมของถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
  4. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
  5. ถอดสาย VGA ออกจากแผงระบบ
   รูปที่ 1. การถอดสาย VGA ด้านหน้า


 2. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดส่วนประกอบ VGA ด้านหน้าออก
  รูปที่ 2. การถอดส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า


 3. จับส่วนประกอบ VGA ด้านหน้าและปลดจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดส่วนประกอบ VGA ด้านหน้า


 4. ถอดสาย VGA ด้านหน้าออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 4. การถอดสาย VGA ด้านหน้า


หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง