Skip to main content

ถอดแผงการวินิจฉัย LCD

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผงการวินิจฉัย LCD

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ (โปรดดู ถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ) หรือถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ และแผ่นกั้นลมของถาดขยาย (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
  4. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
 2. ถอดสายแผงการวินิจฉัย LCD
  รูปที่ 1. การถอดสายแผงการวินิจฉัย LCD
 3. ถอดแผงการวินิจฉัย LCD
  รูปที่ 2. การถอดแผงการวินิจฉัย LCD

  • กดบนแถบปลดสองแถบที่ด้านบนของเซิร์ฟเวอร์ค้างไว้
  • จับและดึงส่วนประกอบเพื่อถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน (โปรดดู ติดตั้งแผงการวินิจฉัย LCD)
 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง