Skip to main content

ติดตั้งมิดเพลน

มิดเพลนอยู่ที่ด้านบนของเซิร์ฟเวอร์ใต้ฝาครอบด้านบน เสียบมิดเพลนแต่ละตัวลงในด้านบนของตัวเครื่อง จากนั้น ปิดกลับฝาครอบด้านบนและยึดไว้ด้วยสกรูแปดตัว

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
 • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
 • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
 • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S037
mechanical lift required
ข้อควรระวัง
น้ำหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้มากกว่า 55 กก. (121.2 ปอนด์) ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์ยก หรือทั้งสองกรณีเพื่อที่จะยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนนี้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งมิดเพลน:

รูปที่ 1. การติดตั้งมิดเพลน
Midplane installation
หมายเหตุ
ก่อนที่จะติดตั้งมิดเพลน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด ถาด I/O และแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดถูกถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือเลื่อนออกบางส่วน

 1. วางมิดเพลนแต่ละตัวให้ตรงกับช่องเปิดที่ด้านบนของตัวเครื่อง แล้วเสียบลงไป โดยตรวจดูใหแน่ใจว่าแท่งบนมิดเพลนพอดีในช่องเสียบในช่องเปิดของมิดเพลน
 2. กดมิดเพลนลงในตัวเครื่องจนกว่าจะหยุด
  หมายเหตุ
  มีร่องในฝาครอบด้านบนของเซิร์ฟเวอร์เพื่อระบุการวางตำแหน่งที่ถูกต้อง จะต้องติดตั้งฝาครอบด้านบนในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อให้หมุดฝาครอบที่ช่วยรองรับแบ็คเพลนเข้าที่
 3. วางฝาครอบด้านบนลงบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วยึดให้แน่นด้วยด้วยสกรูแปดตัว

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็ค และใส่คืนส่วนประกอบทั้งหมด ดูคำแนะนำในการติดตั้งตู้แร็ค Lenovo ThinkSystem SR950 ได้ที่ ไฟล์ PDF

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube