Skip to main content

ถอดมิดเพลน

มิดเพลนอยู่ที่ด้านบนของเซิร์ฟเวอร์ใต้ฝาครอบด้านบน เพื่อถอดมิดเพลน ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค จากนั้นในขณะที่ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์ด้านหน้าและด้านหลังยังถอดอยู่ ให้ถอดฝาครอบด้านบนออก แล้วเลื่อนมิดเพลนแต่ละตัวขึ้นจนหลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์

S001
shock hazard
อันตราย
danger
กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

  • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
  • หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
  • ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
  • อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S014
shock hazard
ข้อควรระวัง
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
S037
mechanical lift required
ข้อควรระวัง
น้ำหนักของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้มากกว่า 55 กก. (121.2 ปอนด์) ต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษ อุปกรณ์ยก หรือทั้งสองกรณีเพื่อที่จะยกชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นี้ได้อย่างปลอดภัย
S036
18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)
ข้อควรระวัง
ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก

ก่อนที่จะถอดมิดเพลน ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค ดูคำแนะนำในการติดตั้งตู้แร็ค Lenovo ThinkSystem SR950 ได้ที่ ไฟล์ PDF

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมิดเพลนในแบบต่างๆ ที่อาจติดตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

รูปที่ 1. เลขระบุมิดเพลน
Midplane removal
ตารางที่ 1. ไฟ LED อะแดปเตอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
Icon A มิดเพลนที่ใช้ในการกำหนดค่าแบบเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบสี่ช่องเสียบIcon D มิดเพลนที่ใช้ในการกำหนดค่าแบบสี่ช่องเสียบและแปดช่องเสียบ
Icon B มิดเพลนที่ใช้ในการกำหนดค่าแบบสี่ช่องเสียบและแปดช่องเสียบIcon E มิดเพลนพลังงานที่ใช้ในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
Icon C มิดเพลนที่ใช้ในการกำหนดค่าแบบสี่ช่องเสียบและแปดช่องเสียบ 

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดมิดเพลน:

รูปที่ 2. การถอดมิดเพลน
Midplane removal
หมายเหตุ
ก่อนที่จะถอดมิดเพลนออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถาดคอมพิวท์หรือถาดที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด ถาด I/O และแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดถูกถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือเลื่อนออกบางส่วน

  1. ถอดสกรูแปดตัว แล้วยกฝาครอบด้านบนออกจากเซิร์ฟเวอร์
  2. ใช้มือจับจับมิดเพลนแต่ละตัว แล้วดึงขึ้นจนหลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนมิดเพลน ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุในการห่อสำหรับการขนส่งที่ให้มา

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube