Skip to main content

ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 (ตัวยก 3)

ตัวยกสำหรับช่องเสียบอะแดปเตอร์ 16 ถึง 17 อยู่ในถาด I/O ที่เข้าถึงได้จากด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากที่ติดตั้งอะแดปเตอร์ในตัวยกแล้ว เสียบตัวยกในถาด I/O แล้วยึดให้แน่นด้วยสกรูยึด

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
ห้ามใช้ตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 ที่มีการกำหนดค่าแบบเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสี่ช่องเสียบ

ก่อนที่จะติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสกรู (ตำแหน่ง 2 ในภาพประกอบต่อไปนี้) ที่ยึดแผงถาด I/O กับถาด I/O ในตำแหน่งที่ที่จะติดตั้งสกรูที่ยึดตัวยกใหม่

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีแผงครอบถาด I/O ที่ติดตั้งในช่องเสียบอะแดปเตอร์ 16 ถึง 17

  3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ในตัวยก ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ I/O ในช่องเสียบ 16 ถึง 17

  4. หากอะแดปเตอร์ใดๆ ในตัวยกมีสายเคเบิลภายใน จะต้องต่อสายเหล่านั้นก่อนที่จะติดตั้งตัวยกในถาด I/O

ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17
Riser for slot 16 to 17 installation

  1. วางตัวยกให้ตรงกับถาด I/O โดยด้านข้างของตัวยกจะต้องพอดีกับตัวนำบนถาด I/O แล้วเสียบตัวยก จากนั้น กดตัวยกลงในถาด I/O จนกว่าขั้วต่อจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา
  2. ขันสกรูยึดตัว (ตำแหน่ง 4 ในรูปก่อนหน้า) ที่ยึดตัวยกเข้ากับแผงถาด I/O

หากคุณไม่มีการดำเนินการอื่นใดกับถาด I/O หลังจากที่ติดตั้งตัวยกสำหรับช่องเสียบ 16 ถึง 17 ให้ติดตั้งถาด I/O ในตัวเครื่องและต่อสายเคเบิลทั้งหมด ดู ติดตั้งถาด I/O

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube