Skip to main content

0162 - การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตั้งค่าล้มเหลว

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ระบุ Checksum ของข้อมูล BIOS Setup ใน NVRAM ว่าไม่มีประสิทธิภาพ

ในการลบข้อผิดพลาดนี้ออกจากรายการเหตุการณ์ POST ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Save Changes and Exit