Skip to main content

0197 - System Security - ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระหว่าง POST แฮชของข้อมูลการรักษาความปลอดภัยปัจจุบันถูกคำนวณและเปรียบเทียบกับรายการที่เก็บไว้ใน Security EEPROM หากรายการเหล่านี้ไม่ตรงกัน ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้น

ในการลบข้อผิดพลาดนี้ออกจากรายการเหตุการณ์ POST ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Save Changes and Exit