Skip to main content

1762 - เกิดการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

มีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (อุปกรณ์ SATA และอุปกรณ์ M.2)

เมื่อมีการเปิดใช้งาน Configuration Change Detection ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไดรฟ์ SATA (รวมถึงไดรฟ์ออพติคอล) และไดรฟ์ M.2
หมายเหตุ
  1. การเปลี่ยนขั้วต่อ SATA ของไดรฟ์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้

  2. ไดรฟ์ M.2 ที่ตรวจพบจํากัดไว้เฉพาะไดรฟ์ M.2 ที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบ M.2 ของแผงระบบ

  3. ในการลบข้อผิดพลาดนี้ออกจากรายการเหตุการณ์ POST ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Save Changes and Exit