Skip to main content

8997 - เฟิร์มแวร์ระบบตรวจพบว่าการกำหนดค่าระบบอาจเกินความจุแหล่งจ่ายไฟ

การกำหนดค่าระบบปัจจุบันต้องการพลังงานเกินกว่าแหล่งจ่ายไฟจะจ่ายพลังงานได้

ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นเมื่ออัลกอริทึ่มของระบบกำหนดว่าการใช้พลังงานปัจจุบันเกินกว่าความจุของชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ควรจะแสดงขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อยห้าวินาทีและตามด้วยการบูทอื่น