Skip to main content

0199 - System Security - ลองป้อนรหัสผ่านในการรักษาความปลอดภัยเกินจำนวนที่กำหนดในการบูทครั้งล่าสุด

มีการป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่อนุญาต

เมื่อเปิดใช้งาน Security Password Count Exceeded Error ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้นหลังจากมีการป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งสูงสุด เลือก F2 to resume และป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

ในการลบข้อผิดพลาดนี้ออกจากรายการเหตุการณ์ POST ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Save Changes and Exit