Skip to main content

0190 - System Security - มีการขอการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง

ระบบได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ถูกต้อง

ระหว่าง POST, CRC ของข้อมูลที่จัดเก็บใน Security EEPROM บล็อก 7 ถูกคำนวณและเปรียบเทียบกับรายการที่เก็บไว้ในบล็อก 7 หากรายการเหล่านี้ไม่ตรงกัน ข้อผิดพลาดนี้จะแสดงขึ้น

ในการลบข้อผิดพลาดนี้ออกจากรายการเหตุการณ์ POST ให้ไปที่ Setup Utility และเลือก Save Changes and Exit