Skip to main content

ติดตั้งตัวยึดไดรฟ์ M.2

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งตัวยึดไดรฟ์ M.2

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

หลังจากดำเนินการเสร็จ

จัดแนวตัวยึดไดรฟ์ M.2 ให้ตรงกับช่องเสียบสามช่องบนตัวเครื่องและวางตัวยึดลงในตัวเครื่อง จากนั้นเลื่อนตัวยึดเข้าหาไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วเพื่อยึดให้เข้าที่
รูปที่ 1. การติดตั้งตัวยึดไดรฟ์ M.2
Installing the M.2 drive retainer
หลังจากดำเนินการเสร็จ
  1. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ดู ติดตั้งไดรฟ์ M.2

  2. หากจําเป็น ให้ติดตั้งไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วกลับเข้าไปในช่องใส่ไดรฟ์ 2 ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap (ช่องใส่ 1-2)

  3. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์