Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ออพติคอล

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S006
Laser hazard
ข้อควรระวัง
เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:
 • ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
 • การใช้ปุ่มควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้
เกี่ยวกับงานนี้
ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแถมตัวครอบในตัวเครื่องแล้ว ในติดตั้งแถบตัวครอบ ดู ติดตั้งฝาครอบเซิร์ฟเวอร์
 2. หากจําเป็น ให้ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วลงในตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล โปรดดู การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Simple-swap และตัวครอบไดรฟ์ (ช่องใส่ 3)
 3. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
  1. จัดแนวหมุดสี่ตัวที่ด้านข้างของตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลที่มีช่องเสียบสี่ช่องบนตัวเครื่องและแถบตัวครอบ แล้ววางตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลลงในตัวเครื่อง
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลอย่างถูกต้อง แล้วหมุนที่จับตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลไปทางด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อยึดตัวครอบไดรฟ์ออพติคอลให้เข้าที่
   รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ออพติคอล
   Installing the optical drive cage
 4. หากเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณและสายไฟของไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วเข้ากับแผงระบบ ดู การเดินสายภายใน