Skip to main content

การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบถาวร

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบถาวรไว้เท่านั้น