Skip to main content

การเปลี่ยนฝาหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งฝาหน้า

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งฝาหน้าไว้เท่านั้น