Skip to main content

การเปลี่ยนแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ไว้เท่านั้น