Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลทใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลทใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. สังเกตแนวตำแหน่งของแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ตัวใหม่
  2. วางแบ็คเพลทตัวใหม่ลงในตัวเครื่องและเสียบแบ็คเพลทตัวใหม่ลงในช่องเสียบแบ็คเพลท จากนั้น ดันแบ็คเพลทตัวใหม่เข้าด้านในอย่างระมัดระวัง จนกกว่าจะยึดเข้ากับแถบปลดล็อค
    รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
    Simple-swap-drive backplate installation

  3. เชื่อมต่อสายบนแบ็คเพลทกับแผงระบบ โปรดดู แบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
หลังจากติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap:
  1. ติดตั้งไดรฟ์และฝาครอบทั้งหมด (หากมี) ในตัวครอบไดรฟ์อีกครั้ง โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์