Skip to main content

ถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ก่อนถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap:

  1. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

  2. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

  3. ถอดพัดลมด้านหน้า โปรดดู ถอดพัดลมด้านหน้า

  4. หากช่องใส่อะแดปเตอร์ PCIe กีดขวางการเข้าถึงแบ็คเพลท ให้ถอดออก โปรดดู ถอดช่องใส่อะแดปเตอร์ PCIe

  5. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap

  6. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ บนแบ็คเพลท จากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากแผงระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลท โปรดดู แบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ในการถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap
Simple-swap-drive backplate removal

  1. ยกแถบปลดล็อคขึ้นเพื่อปลดแบ็คเพลท
  2. หมุนขอบด้านบนของแบ็คเพลทให้ออกห่างจากตัวครอบไดรฟ์ แล้วนำแบ็คเพลทออก
หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง