Skip to main content

การเปลี่ยนชิ้นส่วนของไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

หมายเหตุ
  • ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับไดรฟ์แบบ Simple-swap เท่านั้น

  • คำว่า “ไดรฟ์แบบ Simple-swap” หมายถึงประเภทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap และไดรฟ์โซลิดสเทตแบบ Simple-swap ที่รองรับทั้งหมด

  • คุณต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Simple-swap เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

  • ใช้เอกสารใดๆ ที่มากับไดรฟ์ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านั้นนอกเหนือจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสายต่างๆ และอุปกรณ์อื่นครบตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่มากับไดรฟ์

  • ความสมบูรณ์ของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการปกป้องโดยการปิดหรือใช้งานช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงป้องกัน EMI หรือใส่แผงครอบไดรฟ์ เมื่อทำการติดตั้งไดรฟ์ ให้เก็บแผงครอบไดรฟ์ที่ถอดออกไว้เผื่อในกรณีที่คุณถอดไดรฟ์และต้องใช้แผงครอบไดรฟ์เพื่อปิด