Skip to main content

การเปลี่ยนตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายเท่านั้น