Skip to main content

ถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ก่อนถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย:
 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 3. หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งฝาหน้าไว้ ให้ถอดฝาหน้าออก โปรดดู ถอดฝาหน้า

 4. ถอดฝาหน้า โปรดดู ถอดฝาหน้า

 5. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 6. หากพัดลม 3 กีดขวางการเข้าถึงตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย ให้ถอดออก โปรดดู ถอดพัดลมด้านหน้า

 7. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

 8. ถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว โปรดดู ถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว

ในการถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
Expansion drive cage removal

 1. กดแถบปลดสองแถบค้างไว้
 2. ดันตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายไปด้านหน้าเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
หลังจากถอดตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย:
 1. คุณสามารถติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายตัวใหม่ แผงครอบ ไดรฟ์แบบออปติคัล หรือไดรฟ์เทปเพื่อปิดช่องใส่ เพื่อให้อากาศไหลเวียนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

 2. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง