Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ก่อนติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย:
  1. หากมีการติดตั้งแผงครอบ ไดรฟ์แบบออปติคัล หรือเทปไดรฟ์ในช่องใส่ ให้ถอดออก เก็บแผงครอบไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

  2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยายตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ
ต้องใช้พัดลม 3 หากมีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

ในการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
Expansion drive cage installation

เลื่อนตัวครอบไดรฟ์ลงในช่องใส่จนกว่าจะยึดเข้าที่
หลังจากติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายสัญญาณยึดเข้าที่ด้วยคลิป 1 และมัดไว้อย่างถูกต้องด้วยสายรัดเวลโคร

    รูปที่ 2. ยึดและมัดสายสัญญาณอย่างถูกต้อง
    Secure and bind the signal cables correctly.

  2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์