Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

หมายเหตุ
ภาพประกอบต่อไปนี้อ้างอิงตามสถานการณ์ที่คุณถอดไดรฟ์แบบออปติคัล ขั้นตอนจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการถอดเทปไดรฟ์
ก่อนถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์:
 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

 2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 3. หากเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งฝาหน้าไว้ ให้ถอดฝาหน้าออก โปรดดู ถอดฝาหน้า

 4. ถอดฝาหน้า โปรดดู ถอดฝาหน้า

 5. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

 6. หากพัดลม 3 กีดขวางการเข้าถึงไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ ให้ถอดออก โปรดดู ถอดพัดลมด้านหน้า

ในการถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดสายออกจากด้านหลังของไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์
 2. กดแถบปลดค้างไว้และดันไดรฟ์แบบออปติคัลหรือไดรฟ์เทปไปด้านหน้าเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ออปติคัล
  Optical drive removal

หลังจากถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์:
 1. ติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ตัวใหม่ หรือติดตั้งแผงครอบเพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์ ในการติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ตัวใหม่ โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ ในการติดตั้งแผงครอบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เสียบแผงครอบในช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างอยู่

   รูปที่ 2. การติดตั้งแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
   Drive bay filler installation

  2. ติดตั้งฝาครอบของแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ในฝาหน้า จากนั้น ติดตั้งฝาหน้าเข้ากับตัวเครื่อง

   รูปที่ 3. การติดตั้งฝาครอบของแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
   Drive-bay-filler cover installation

 2. ถอดส่วนยึดออกจากไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ที่ถอดออก แล้วติดตั้งส่วนยึดเข้ากับตัวเครื่อง

  รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนยึดไดรฟ์
  Drive retainer installation

 3. หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง