Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์

หมายเหตุ
ภาพประกอบต่อไปนี้อ้างอิงตามสถานการณ์ที่คุณติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัล ขั้นตอนจะคล้ายคลึงกับขั้นตอนการติดตั้งเทปไดรฟ์
ก่อนติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์:
 1. หากมีการครอบช่องใส่ไดรฟ์ด้วยแผงครอบ ให้ถอดออกก่อน เก็บแผงครอบไว้เผื่อในกรณีที่คุณถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ออก และต้องใช้แผงครอบเพื่อปิดในภายหลัง ในการถอดแผงครอบ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ถอดฝาหน้าแล้วถอดฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ออกจากฝาหน้า

   รูปที่ 1. การถอดฝาครอบของแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
   Drive-bay-filler cover removal

  2. ถอดแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ออกจากตัวเครื่อง

   รูปที่ 2. การถอดแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์
   Drive bay filler removal

 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดส่วนยึดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การถอดส่วนยึดไดรฟ์
  Drive retainer removal

 2. ติดตั้งส่วนยึดเฉพาะทางด้านซ้ายของไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์
  รูปที่ 4. การติดตั้งส่วนยึดไดรฟ์แบบออปติคัล
  Optical drive retainer installation

 3. จับไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ในแนวที่ถูกต้อง แล้วเลื่อนเข้าไปในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยึดเข้าที่
  รูปที่ 5. การติดตั้งไดรฟ์ออพติคัล
  Optical drive installation

 4. เชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณเข้ากับด้านหลังของไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์ตัวใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสายไฟ โปรดดู ไดรฟ์ออพติคอล และ เทปไดรฟ์

หลังจากติดตั้งไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์แล้ว ให้ประกอบชิ้นส่วนกลับคืนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์