Skip to main content

การเปลี่ยนตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ไว้เท่านั้น