Skip to main content

ถอดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ก่อนถอดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap:
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้ขยายเซิร์ฟเวอร์ออกจากตู้แร็ค

  2. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

  3. ถอดแผ่นกั้นอากาศ ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ

  4. ถอดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap โปรดดู ถอดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

  5. ถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน โปรดดู ถอดแผงอินเทอร์เฟซพลังงาน

ในการถอดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การถอดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
Hot-swap power supply cage removal

  1. ถอดสกรูที่ยึดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap
  2. ดันตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดตัวครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ออกจากตัวเครื่อง