Skip to main content

การเปลี่ยนชิ้นส่วนสลักแร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งสลักแร็คของเซิร์ฟเวอร์ในฟอร์มแฟคเตอร์แบบตู้แร็ค

หมายเหตุ
ส่วนนี้จะใช้กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้งสลักตู้แร็คไว้เท่านั้น